Λ   <   > Finn-J.dk > Danmark > Bornholm > Pinsen 1982 > side 56 af 78
Opstemningen her blev anlagt for at bruge søen til opbevaring af stormfældede træer efter oktoberorkanen i 1967.