Λ 
 < 
 > 
1
af
46Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J
Bodil og jeg starter vores vandring i Store Heddinge, og ruten er hele vejen markeret på denne måde... Nå ikke, men så er der ihvertfald et billede til min samling af jern.
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J
Dette billede er til en mulig kommende samling: "Monumentalitetens genkomst i dansk arkitektur".