Λ 
 < 
 > 
10
af
46
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J
Jeg sover i shelteret, mens Bodil sover i sit flunkenye Nordisk Telemark.
Måneskinsturen går naturligvis til klinten.
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J