Λ 
 < 
 > 
12
af
46
Stevns Klit Trampesti, april 2014
Første punkt på dagens program for vandreturen til Rødvig er at gå rundt om Stevns Kridtbrud.