Λ 
 < 
 > 
23
af
46
Stevns Klit Trampesti, april 2014
2. juli 2005 © Finn J
Stranden er mange steder utilgængelig fra landsiden, men det er anderledes hvis man er i kajak, som her i juli 2005.