Λ 
 < 
 > 
26
af
46
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J, 30. juni 2006
Lige et sidespring: Nogle steder i verden er klinterne så høje, at man må anbringe fyrtårnet nede på stranden, så det ikke rager op i skyerne. (Beachy Head Lighthouse, Sussex, England.)