Λ 
 < 
 > 
34
af
46
Et stykke af kirken forsvandt i afgrunden i 1928, men kyst­sikringen bevirker at resten kan bevares.
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J