Λ 
 < 
 > 
36
af
46
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J

Efter lang tids ihærdig søgen lykkes det at finde et sted til frokostens indtagelse, som opfylder vores strenge krav til sol, læ og udsigt.
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Bodil B