Λ 
 < 
 > 
41
af
46
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J
Vi slutter turen på Rødvig Kro & Badehotel. Vi har ikke indledt badesæsonen, så vi nøjes med kaffe og kage.
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J