Λ 
 < 
 > 
44
af
46
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J
Når man rejser med tog fra Rødvig til Vipperød er der rig lejlighed til byvandringer undervejs - her i Køge.
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J