Krøniken Ellen og Sigvald Introduktion

1. Introduktion til Ellen og Sigvalds krønike

A. Om krønikens indhold

Valget af stof
1936
1966
Disse sider er tænkt som en minderune over mine forældre. De er udformet som en illustreret beretning om deres liv, suppleret med bag­grundsstof om den tid de levede i - en virtuel scrapbog om man vil.
Ellen og Sigvald var ikke berømte, velhavende eller på anden vis bemærkelses­værdige - de levede et helt almindeligt liv. Alligevel ligner deres skæbne ikke andres - det er nok sådan, at ethvert menneskes liv er noget helt særligt. Men deres livsvilkår delte de med mange andre, og disse livsvilkår er også forsøgt beskrevet i denne krønike.
Engang udtalte min svigermor, at af alle mennesker er ens forældre dem man knytter sig mest til. Det gælder nok også for mig - denne krønike handler ikke om nogle tilfældige mennesker, men skrevet med et stort følelses­mæssigt engage­ment. Det gælder også selvom det nu er mange år siden mine forældre døde, og at en del af krøniken handler om det lange ungdomsliv de havde før jeg kom til, men som jeg har fået fortalt om. Særligt gælder, at da Sigvald både havde arbejde som radio­tekniker og var ivrig kort­bølge­amatør i sin fritid, har radio fået en frem­trædende plads.
Tid og sted
Sigvald og Ellen blev født i Svendborg i henholdsvis 1906 og 1912 og levede stort set hele deres liv i denne by. De mødtes første gang i 1930, blev gift i 1935 og fik deres eneste barn i 1946. Sigvald døde i 1972, Ellen i 1986. Der er i krøniken stof fra hele deres liv fra 1906-1986, plus tilbage­blik på deres forældres liv, men hoved­vægten er dog lagt på deres ungdomsår i tredverne.
Inddelingen af stoffet
Beretningen er ikke strengt kronologisk, men opdelt i temaer, der strækker sig over kortere eller længere åremål, tildels over­lappende i tid. Specielt er foto­grafier fra Svendborg og Øhavet udskilt i en særlig serie: Alle tiders Svendborg.
(fortsættes)

B. Noget om den udvikling indenfor teknik og samfund, som Ellen og Sigvald oplevede

Forholdene da de var børn
Nu om dage taler man meget om den hurtige udvikling, men spørgsmålet er, om ikke Sigvald og Ellen i deres ungdom oplevede endnu mere radikale ændringer. Tager man f.eks. transporten mellem landsdelene, så var den i deres barndom før og under Første Verdenskrig ganske vist ret effektiv - et damptog anno 1910 havde faktisk en maksimumsfart på over 100 km i timen. Men med individuel transport var det helt anderledes - den foregik til fods, på cykel eller med hestevogn - biler var næsten ukendte på denne tid. Biografer og levende billeder var også i deres vorden, og ville man foto­graferes, trak man i stads­tøjet og gik til den profes­sionelle fotograf. Der fandtes ikke radio, endsige fjernsyn, men nyheds­formid­lingen skete med trykte aviser. Selvom avisernes nyheder dengang ikke var specielt gamle - de fik deres stof via telefon og telegraf - så føltes radioens fremkomst i 20'erne alligevel som en revolution, med dens øjeblik­kelige nyheds­spredning og dens trans­mission af tale og musik.
(fortsættes)
I deres ungdomstid var meget forandret
Da Ellen og Sigvald blev gift i 1935 var verden en helt anden end i deres barndom: De kom hurtigt omkring på motor­cykel, og mange mennesker havde også bil. Radio­apparater var blevet almindelig udbredt, også i form af rejse­radioer, men endnu kostede et radio­apparat dog en betydelig sum penge. Sigvald var kortbølge­amatør og havde venner over hele verden, som han talte i radio med - en kommunika­tions­mulighed der først langt senere er blevet overgået af internettet med Facebook.
Når man ser på mine forældres billeder fra deres udflugter med vennerne, taget med et amatør­kamera, som enhver havde råd til at eje, får man også indtryk af noget utvungent, både i påklæd­ningen og i omgangs­formen mellem mænd og kvinder. Man fornemmer, at også her er der sket en revolution.
Min påstand er, at den udvikling indenfor teknik og samfund, som mine forældre oplevede i deres ungdom, var voldsommere end nogensinde før eller siden i danmarks­historien.
Udviklingen siden dengang
Et forhold der idag må opfattes som usæd­vanligt, var at Ellen og Sigvald ikke på noget tidspunkt bevægede sig udenfor landets grænser. Dog havde de adskillige familie­medlemmer, der var emigreret til Amerika, så lange rejser var noget de havde tæt inde på livet, uden at de dog nogen­sinde selv oplevede det. Imidlertid havde de et indholds­rigt fritids­liv, med udflugter og ferier rundt omkring i Danmark, og i en del år havde de en sejl­båd, som de sejlede med i det Syd­fynske Øhav. Selvom det var en stor båd, nåede de dog aldrig længere væk fra Svend­borg end til Sønderborg - årsagen var den meget begrænsede tid de havde til rådighed: I sit arbejde som radio­tekniker havde Sigvald aldrig ferie af over én uges varighed.
Den udvikling der er sket siden Ellen og Sigvald var unge, er derfor nok mere af kvanti­tativ end af kvali­tativ art: Vi har fået længere ferier, og vi er blevet meget, meget rigere, så der er blevet råd til materielle goder i hidtil uset omfang. En rigdom, der har sin væsent­ligste årsag i ændringen af produktions­formerne fra håndværks­mæssig til industriel drift, samt flytningen af produk­tionen til lande med lave lønninger.


Vipperød i januar 2007
Finn Johannessen