Λ 
 < 
 > 
37
af
121
Sejlerminder 1974
© FJ 3/6-1974
Mine naboer er søspejdere, sejlende i to ålborgjoller og en svendborgjolle. Vi er i en periode, hvor drenge har hår på hovedet.