Λ 
 < 
 > 
60
af
121
Sejlerminder 1974
© FJ 22/6-1974
Den 22. juni tager jeg på en todages tur i Puk vesterud langs Fynskysten til Lehnskov. Her ses fiskerhuset i Fiskophuse, som vel kun er interessant, fordi jeg som barn tilbragte nogle sommerhus-weekender her.