Λ 
 < 
 > 
7
af
121


Sejlerminder 1974
© FJ 27/4-1974
Sælger anbefaler os at rebe, men det viser sig ikke kun at være af omsorg for vores sikkerhed, for da vi reber ud, viser det sig at storsejlet hænger, så bommen rammer skydekappen!
Sejlerminder 1974
© FJ 27/4-1974
Matematiker Johnny Schultz.