Λ 
 < 
 > 
12
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 6/2-1958
De mindre børn stod ikke på ski, men kælkede i gården og kiggede på onkel Jon, når han skovlede sne.