Λ 
 < 
 > 
31
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 21/3-1958
Onkel Jon.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 22/3-1958
Per, Michael og jeg var en dag med onkel Jon i Kongsberg, bl.a. for at aflevere affald på lossepladsen.
Bagefter var der flere der syntes det var åndssvagt at fotografere på lossepladsen, men min lyst til at dokumentere dagligdagen var åbenbart allerede dengang veludviklet.