Λ 
 < 
 > 
42
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 30/4-1958
Hjemrejse: Århusbåden på Øre­sund.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 30/4-1958
Storebælt.
Astmahjemmet i Kongsberg
Hjemme igen. Jeg ser jo sund og rask ud, og faktisk blev dette sanatoriophold et vende­punkt, hvor jeg efter­hånden gik fra at være en sart stue­plante til et kækt fri­lufts­menneske.
Et dårligt minde fra denne tid var synet af min far, da han fik regningen for mit ophold - han havde vist troet, at Røde Kors var en godgørende institution.