Λ 
 < 
 > 
18
af
38
Vattenriket
© Finn J
Storken er meget elegant, aerodynamisk formet; men den flyver også ekstremt langt, da den overvintrer i Sydafrika. De lange ben (faktisk er det kun fødderne vi ser her), den lange hals og næbbet er tilpasset dens søgning efter føde i sumpområder - frøer, fisk, krebsdyr, regnorme, mus, insekter.