Λ 
 < 
 > 
55
af
90
© Finn J 1994
27. august 1994 er der optimiststævne i Holbæk med kapsejlads for optimister fra området mellem Jyllinge og Kalundborg. Her ses Torben, der er instruktør i Holbæk Sejlklub.