Λ 
 < 
 > 
4
af
46Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Bodil B
På lejrpladsen steger vi pandekager i shelteret og entrer udsigtstårnet.
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Bodil B
Den flotte udsigt fra tårnet gemmer vi til morgendagens sol.