Λ 
 < 
 > 
5
af
46
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Bodil B
Vi går en aftentur langs klinten, og selv uden denne opfordring holder vi os i højden.


Det er ikke broen til Sverige, men udskibningsmolen fra kridtbruddet.
Stevns Klit Trampesti, april 2014
© Finn J