Λ 
 < 
 > 
1
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
Svendborg Centralsygehus, © FJ 1958
Før opholdet i Norge havde jeg længe lidt af både bronkitis, allergisk astma og anstrengelses-astma. Som 8-årig var jeg i en periode i 1954-55 indlagt på børneafdelingen på Svendborg Centralsygehus - det skoleår var jeg næsten konstant sygemeldt. Jeg fik fjernet polypper (med æterbedøvelse) på Maria­søstrenes Klinik, og jeg fik foretaget prik­test og fik desensi­biliserende indsprøjt­ninger hos dr. Bach i Svendborg - jeg mindes de endeløse vente­tider både før og efter ind­sprøjt­ningerne. Det havde altsammen ikke nogen over­bevisende effekt.
Astmahjemmet i Kongsberg
Erhard Winge Flensborg, Cystisk Fibrose  
I efteråret 1957 var jeg med min mor i København (Hellerup?) for at konsultere speciallæge E. W. Flensborg, der var tilsyns­førende læge ved Dansk Røde Kors Astma­sanatorium i Kongsberg, Norge.
Det blev besluttet, at jeg skulle på et 4-måneders ophold der i januar-april 1958. Behand­lingen bestod hoved­sagelig af motion i frisk, tør luft og socialt samvær med lidelses­fæller.