Λ 
 < 
 > 
22
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 5/3-1958
Astmahjemmet i Kongsberg
Tømmerløjpen.
Træerne blev fældet og der­efter slædet ned fra fjeldet med heste. Nogle få år senere var denne hugst­metode historie, så det er en skam jeg ikke tog nogle flere billeder af skov­arbejd­erne.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 7/3-1958