Λ 
 < 
 > 
21
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 5/3-1958
Udsigten fra "Vandfaldet". Så vidt jeg husker var vandfaldet dannet af en bæk, der løb ned i en mineskakt et sted oppe i fjeldet ovenfor astmahjemmet - dog på dette tidspunkt uden vand.