Λ 
 < 
 > 
29
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
En del navne er nævnt her: 1 Tore. 2 Vincens Lerche. 5 Bodil Marie Jørgensen. 6 Per. 7 Claus. 8 Trude. 9 Henning. 10 Erik. 11 tante Anna. 12 Jytte. 13 Bjarne Harboe Nielsen. 14 Torben Dyrup Nielsen. 15 Bent. 17 Henning West. 18 Erik Lykkeberg. 20 Gunver. 23 Birthe. 24 Anne Grethe. 25 tante Ellen. 26 Grethe. 27 Birger. 28 Palle. 29 Knud. 30 Lau. 31 Frank. 32 Birger. 33 Donald. 34 Kristian. 35 Per Jeppson. 36 Christian. 38 Anders. 42 Bente (?). 43 Charlotte Kaas. 44 tante Grethe. 45 Michael. 46 Peter Schou. 47 Torben Lindholm Christensen. 48 Jan Stengade Christensen. 49 tante Birgit. 50 Jan Andreasen. 51 Poul Erik Kjær. 52 Karl Jørgen Snedker. 53 Flemming Riise. 54 tante Marie. 55 Anne Marie Wichmann. 56 tante Else. 57 Niels. 58 Niels. 59 Jørgen. 60 Ansgar Johansen. 61 Keld. 62 Kim Madsen. 63 Jesper Harris. 64 Finn Johannessen. 65 Poul Mikkelsen. 66 Jens Rasmussen. 67 Herluf Hansen. - Rettelser og tilføjelser til listen er meget velkomne - e-mail adresse på forsiden.