Λ 
 < 
 > 
39
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 29/4-1958
Den 29. april tog vi afsked med astmahjemmet, og jeg tog dette sidste billede i det gryende forår.
Astmahjemmet i Kongsberg
Det var tid at udveksle adresser.