Λ 
 < 
 > 
4
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
inatur.no
Et relativt moderne kort over området - astmahjemmet lå 5 km i luftlinie sydvest for Kongsberg centrum. Hakke-og-spade symbolerne viser de lodrette mineskakter til sølvminen - en vandret minegang udmunder i Saggrenda.