Λ 
 < 
 > 
3
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 1958
Aarhuus Stifttidende, 29/12-1974. Hele artiklen.
Astmahjemmet i Kongsberg
Postkort sendt 1958
Astmahjemmet lå et stykke oppe ad en skovklædt fjeldskråning tæt ved de gamle sølvminer.
Vi var 60 børn, der blev indlogeret på 6-personers stuer fordelt efter køn og alder, ca. 5-16 år. Jeg boede på stue 6 sammen med 5 andre 11-12 årige drenge. I spisesalen havde hver stue sit eget bord. Børnene hjalp til med borddækning og lignende opgaver. Barneplejerskerne blev kaldt "tanter", forstanderen blev kaldt "plejemor". Der var kun én mandlig ansat, pedellen "onkel" Jon (eller John - det blev udtalt Jon). Han var nordmand, de øvrige ansatte var danske.