Λ 
 < 
 > 
8
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 25/1-1958
Ofte stod vi på ski, andre gange var vi bare ude og lege i sneen.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 25/1-1958
Her var vi med tante Søren på tur til "undergangen", jernbaneviadukten, i Saggrenda. Hun havde fornavn tilfælles med en af de andre tanter og blev derfor kaldt tante Søren efter sit efternavn Sørensen.