Λ 
 < 
 > 
9
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 25/1-1958
Saggrenda station. Huset ligger der endnu, men banen er lagt i tunnel.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 17/2-1958
Udsigt over Saggrenda med Skrimfjella i baggrunden.