Λ 
 < 
 > 
1
af
41
Lantmäteriet ca. 1970
I weekenden 24.-25. maj 1975 har vi valgt at vandre i dette stærkt kuperede terræn på Söderåsen, med den stejle nordskråning og endnu stejlere kløft Klövahallar.