Λ 
 < 
 > 
16
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 1958
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 1958
På astmahjemmet var der en lærerinde ansat, og vi gik i skole hver dag i en skolestue nede i underetagen. Vi var delt i kun to hold, så der var en rimelig stor aldersspredning. Undervisningen bestod da også kun i den mest nødtørftige skrivning, regning og geografi. Desuden fik vi læst højt af Ulf lærer Historie (Holger Rützebeck 1925), en bog som vi flittigt illustrerede i vores arbeidsbok.