Λ 
 < 
 > 
17
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 1958
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 1958
I geografi lærte vi naturligt nok om Norge. Desuden skrev vi brev hjem og til kammerater - jeg har aldrig før eller siden været så flittig som brevskriver.