Λ 
 < 
 > 
25
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 1958
Mine film sendte jeg hjem til fremkaldelse, og jeg fik billederne tilbage i størrelse 6×9 cm. Dem limede jeg ind i et album, der således blev lavet på stedet.