Λ 
 < 
 > 
37
af
43
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 28/4-1958
Som noget af det sidste under opholdet på astmahjemmet fik vi set sølvminen.
Astmahjemmet i Kongsberg
© FJ 1958
Jeg skrev herom i min Arbeidsbok:
   Turen i Sølvminen
Den 16. april var vi en tur i sølvminen. Vi gik ned til minen om middagen. Stue 6 var sammen med tante Kis men Michael var ikke med fordi han havde våde støvler. Vi kørte i nogle små vogne langt ind i fjeldet. Vi blev vist rundt af en mand der tidligere havde arbejdet i minen. Vi så nogle store maskiner og en elevator der gik langt ned i et hul. Der var spiserum og en sal hvor man kunne danse. Vi var ude af minen kl. 230 og så skulle vi hjem.
Jeg har en erindring om at vi blev udstyret med karbidlygter i minen, men det er ikke sikkert. "Elevatoren" var af typen Fahrkunst, og brugen blev faktisk demonstreret. Jeg genså minen i 2007, se Skandinavisk rundrejse.